Trang web mặc định, Tác giả tại Thẩm mỹ viện Quốc tế Venus